Fundusze unijne

Projekt ZEA

Salloytech Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie „ZEA - ‘Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich’, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/19.

Wartość projektu 11 120 740,10 zł. Wysokość dofinansowania: 6 571 160,76 zł

Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem projektu jest promocja eksportu firm zrzeszonych w Klastrze LTPP na rynku Emiratów Arabskich.

Firma Salloytech realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

"AFRYKA / USA / CHINY Promocja produktów Klastra Logistyczno-Transportowego" Północ - Południe "na perspektywicznych rynkach" Beneficjent: Zarząd Bałtyckich Inicjatyw Klastrowych - Koordynator Klastra Logistyczno-Transportowego „Północ-Południe”.